★Mapa para bicicleta #5 por la orilla del Tonegawa★

Entre Sakae-hashi y Nagatoyo-hashi 16Km

水と緑の公園