★Mapa para bicicleta #15 por la orilla del Tonegawa★

Entre Taisho-hashi y Showa-ohashi 20Km